Socijalna pedagoginja

Tatjana Bedeković, diplomirana defektologinja

RADNO VRIJEME socijalne pedagoginje

Što to radi socijalna pedagoginja?

Dio stručne službe naše škole je i socijalna pedagoginja. Neki od vas, koji su se susreli s njom, sigurno znaju što i kako ona radi, ali za sve druge koji nisu sigurni – ne brinite, sve ćete saznati. Ono što ona radi s učenicima je prevencija problema u ponašanju, i to tako da potiče i razvija njihove socijalne i životne vještine. Također radi na otkrivanju mladih koji žive u riziku te brizi o njima. Rizik može dolaziti od obitelji, okruženja u kojem se nalaze ili od samih mladih. Što se tiče učenika koji već pokazuju neke probleme u ponašanju ili teškoće u razvoju i učenju, njih vodi i usmjerava tako da s njima razgovara, surađuje ili ih upućuje na izvore pomoći koji su izvan škole.
Osim s učenicima, radi se i s roditeljima, na preventivnim aktivnostima i onima koje su usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite kako u školi tako i izvan nje. Također se s njima radi na postizanju što boljih vještina roditeljstva i pomoći pri odabiru pedagoških postupanja koji najbolje odgovaraju učeniku.
Socijalna pedagoginja ima vremena i za nastavnike koji rade u školi. S njima radi na senzibilizaciji različitosti u sposobnostima i postignućima različitih učenika kao i na predlaganju i pomoći pri izboru najboljih pedagoških postupaka za učenika. S njima surađuje i kod izbora primjerenog oblika školovanja i pri izradi prilagođenih programa, a i kada treba surađivati s roditeljima.
Suradnja se ostvaruje i s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece koja se nalaze u užoj i široj lokalnoj zajednici (drugim školama, vrtićima, zdravstvenim ustanovama, nevladinim udrugama, fakultetima, Centrom za socijalnu skrb, policijom i sl.) tako da zajedno s njima organizira različite projekte, istraživanja ili studentsku praksu.
Ured se nalazi na drugom katu i njena vrata su uvijek otvorena!

DSCN1185

Preventivni programi koje provodi naša škola:
Prevencija ovisnosti u suradnji s PU Bjelovarsko-bilogorskom: Zdrav za pet
Prevencija ovisnosti u suradnji s HZJZ Bjelovarsko-bilogorske županije i Klubom liječenih alkoholičara: Budi svoj
Prevencija rizičnih ponašanja mladih u prometu u suradnji s Postajom prometne policije Bjelovar: To se ne događa nekom drugom
Prevencija trgovanja ljudima u suradnji s PU Bjelovarsko-bilogorskom: Dvije djevojčice
Volonterska grupa Srce iz ormara u suradnji s Caritasom, Udrugom UOIP i Udrugom za inkluziju i socijalne usluge
Prevencija poremećaja u ponašanju u suradnji s udrugom Suncokret OLJIN